fbpx

Adatkezelési tájékoztató

valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti tájékoztatás

Ki az adatkezelő?

Név: Bodonovich Márta egyéni vállalkozó
Székhely: 1126 Budapest, Hollósy Simon utca 19.
Adószám: 68473585-1-43
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 51796509
Levelezési cím, panaszkezelés: 1126 Budapest, Hollósy Simon utca 19.
E-mail: martasfestmenyek@gmail.com; info@martasfestmenyek.hu;
Telefonszám: +36208289584
Honlap: martasfestmenyek.hu

A martasfestmenyek.hu („Honlap”) sütiket használ. A Honlap használatával Ön tudomásul veszi a sütik használatát. A sütikre vonatkozó részletes tájékoztatás itt található

Milyen adatok minősülnek személyes adatnak?

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Ki minősülhet érintettnek?

Az Adatkezelő különösen az alábbi természetes személyek személyes adatait kezelheti:

 • a Honlapot látogató személyek,
 • vásárló/megrendelő, annak meghatalmazottjai, képviselői, kapcsolattartói.

Melyek a legfontosabb jogszabályok, előírások, amelyek szabályozzák az Adatkezelő adatkezelési, illetve azzal összefüggő tevékenységeit?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Ektv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)

Milyen elvek mentén végzi az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét?

Az Adatkezelő az adatkezelést az alábbi elvek mentén végzi, mely elvek érvényesülése érdekében meghozott és meghoz minden szükséges intézkedést:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelése jogszerűen, tisztességesen és megfelelő jogalapon történik;
 • célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtésére csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, a személyes adatok kezelésére pedig csak ezen célokkal összeegyeztethető módon kerül sor;
 • adattakarékosság: kizárólag az adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns személyes adatok gyűjtésére és kezelésére kerül sor, a kezelt adatok köre az adatkezelési célok szempontjából feltétlenül szükséges mértékűre korlátozódik;
 • pontosság: az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, lehetőség szerint a pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek;
 • korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • integritás és bizalmas jelleg: megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával a személyes adatok kezelése oly módon történik, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is;
 • elszámoltathatóság: a személyes adatok kezelésére a fenti elveknek való megfelelésért való felelősség tudatában, a megfelelés igazolására képesen kerül sor.

Milyen célból, milyen személyes adatokat, milyen jogalapon és mennyi ideig kezel az Adatkezelő?

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját, a kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze.

Az adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreAz adatkezelés időtartama
Előzetes kapcsolatfelvételaz Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)]a kapcsolatfelvétel során Ön által megadott adatok, különösen, de nem kizárólagosan: név, e-mail cím, telefonszámhozzájárulás visszavonása, de legkésőbb a kapcsolatfelvétel lezárulta
Regisztráció a honlaponaz Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)]név, e-mail cím, telefonszám, lakcímhozzájárulás visszavonása
Rendelés feldolgozásaaz Önnel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b)]név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, a megvásárolt termék jellemzői, a megrendelés száma, a vásárlás időpontjaaz Önnel kötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek elévülése (főszabály szerint 5 év)
Számla kiállítása, számviteli bizonylat megőrzéseaz adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (Számviteli tv. 168- 169. §) [GDPR 6. cikk (1) c)]a számviteli bizonylatokkal kapcsolatos előírások szerinti személyes adatok, így különösen a név és cím8 év
Megrendelt áru kiszállításaaz Önnel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b)]név, e-mail cím, telefonszám, lakcímaz Önnel kötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek elévülése (főszabály szerint 5 év)
Megrendelt áru, illetve a megrendelt áru kiszállítási díjának kifizetéseaz Önnel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b)]név, lakcím, vételár, kiszállítási díj, előre utalás esetén: bankszámlaszámaz Önnel kötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek elévülése (főszabály szerint 5 év)
Esetleges panasz, reklamáció kivizsgálása, megválaszolásaaz adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (Fgytv. 17/A. §) [GDPR 6. cikk (1) c)]név, lakcím, panasz tárgya5 év
Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, hírlevelek küldéseaz Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)]név, e-mailcím[4] hozzájárulás visszavonása
Bankkártyás fizetésBankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a bankkártyás fizetési tranzakció adatait a Paylike (Cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia, e-mail: hello@paylike.hu, telefon: +36 1 500 9480) kezeli.

A Paylike adatkezelési tájékoztatója innen érhető el.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön

a) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az adatkezelőnél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,

b) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

c) kérheti, hogy az adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

d) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

e) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, akkor élhet az az adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adatait az adatkezelő közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek,

f) A személyes adatainak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor tiltakozhat.

Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei?

A személyes adatok címzettje az adatkezelő megbízottai, valamint adatfeldolgozói. Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely kellő garanciákat nyújt az adatkezeléssel szemben jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az Adatkezelő a személyes adatok tárolása érdekében az alábbi tárhelyszolgáltatót veszi igénybe:

Név: MAXER Hosting Kft.
Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24.;
Telephely: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 21.
E-mail: support@maxer.hu
Telefonszám: +36(1) 257 9913

Az Adatkezelő az áru kiszállítása érdekében az alábbi szolgáltatókat veszi igénybe:

Név: FoxPost Zrt.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
E-mail:  info@foxpost.hu
Telefonszám:+36 1/999-0-369

Név: Csomagpiac Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő, Németh lászló u. 1/B
E-mail: info@csomagpiac.hu
Telefonszám: +3670 940 9442

A bankkártyával történő fizetés érdekében az adatkezelő adatfeldolgozója, aki egyben önálló adatkezelő is:

Paylike ApS
P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
hello@paylike.hu
+36 1 500 9480

A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere:

Billingo Technologies Zrt.
Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
E-mail: hello@billingo.hu
Telefon: +36 (1) 500-9491

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook pixel:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok jogszabályi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell.

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszékhez fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Amennyiben az Adatkezelő saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a Honlapon közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az adatkezelés lényeges körülményeiről.

X